Lie Huo Jiao Chou ดับทุกข์ในไฟที่โหมกระหน่ำ & (ยังไม่จบ) อัพเดตทุกวัน ศุกร์

Lie Huo Jiao Chou ดับทุกข์ในไฟที่โหมกระหน่ำ

ในยุคปัจจุบัน คนจำนวนเล็กน้อยที่เรียกว่า “ความสามารถพิเศษ” มีทักษะและพลังที่มนุษย์ธรรมดาไม่มี องค์กรปกครองตนเองอย่าง Deviant Control Office จะคอยตรวจสอบความสามารถพิเศษเหล่านี้ แม้ว่าบางคนต้องการจะรักษาความสงบเรียบร้อย แต่บางคนก็ต้องการใช้ประโยชน์จากความสามารถของตนและได้รับอำนาจมากขึ้นในโลกนี้

(Visited 1544 times, 2 visits today)

You might be interested in